කලාව | සත්මඬල

කලාව

වැහි බීරුම විසින් සිසිල් කරන ලද පරිසරය අලුයම වන පූර්ණ නිහඬතාවෙන් වෙළී තිබුණේය. සූර්යාලෝකයා මුළුමනින්ම උදාවීමට නම් තව හෝරාවක් පමණ ගත වනු ඇත. ගන අඳුර මියගොස් ප්‍රභාතයේ පළමු රශ්මි කදම්බයකට සිරස් මත වැටෙන අපේක්ෂාවෙන් තුඟු වෘක්ෂයෝ නොඉවසිලිමත් ව බලාහුන්හ. තුඟු වෘක්ෂයන්ගේ ඉහළ ම ළපලු පවා පළමු හිරුරැස් කදම්බය වැටෙන තෙක් අපේක්ෂාභරිතව බලා සිටිය ද ප්‍රභාතය උදා වන්නේ ඊට ම ආවේණික වූ...
2018-12-03 00:00:00
Subscribe to කලාව