කලාව | සත්මඬල

කලාව

 චීනයෙන් හරි අඩක් ගෙවාගෙන ආවෙ මං තුරුලු වී වැතිරෙන්න ඔබ සමඟ සිරුරු දෙකක් වෙළී බලෙන් මල් කූද්දන ඊට වැඩි දෙයක් කෝ? අපි රැවටුණා අලුතින් උපන්නා කියලා බලාගෙන සිටිද්දී චීනය සිඳී යයි ගංගා සක්‍රිය වෙයි ගිනිකඳු දේශපාලන රැඳවියන් කම්කරුවන් අතපල්ලේ.... ඉවරයක් නැති ලුහුබැඳීම්ය පමණක් නැති තුවක්කු කඳන්ය චීනය හරහා හැම දේ සිදුවෙයි... සුළඟ දිගේ ඔබව සොයා වෙඩි උණ්ඩ වරුසාවෙ ආවෙ මං තුරුලු...
2018-05-01 00:00:00
Subscribe to කලාව