කලාව | සත්මඬල

කලාව

අනන්ත වූ අවකාශයට මුළු ශරීරය ම මුදා හළ, මේ ලොව වන අනන්ත අපරිමාණ සුන්දරත්ව ශරීරයෙන් ම උකහා ගත් කෑඳැත්තෝ යුවළක් වැවට මායිම් ව ඇති කොළ වැරූ කඳක් මත නිසොල්මන් ව සිටියෝ ය. මිහිතලය මත වූ සියලු‍ චලන එකවර සිය නෙතට ග්‍රහණය කර ගැනීමට මඳක් හෝ පසුනොබෑ ඔවුහු වරින් වර සිය පියාපත් විදහා හරිමින් වැව් දිය පිස එන, හිරු රැස් හි සෞම්‍ය ප්‍රචණ්ඩත්වය විඳ ගත්හ. වැව් දිය රැලි හිරු රැසේ ප්‍රභාවෙන්...
2019-12-02 00:00:00
Subscribe to කලාව