කලාව | සත්මඬල

කලාව

ඉමක් කොනක් නොපෙනෙන තරමට වෙරළ තීරය දීර්ඝ ය. දැඩි හිරු රැස් විසින් පතොක් පඳුරුවල සෙවණැල්ල පවා ඒ පඳුර මුලට ම ඇද දමා තිබේ. කක්කුටු ගුල්වලින් එළියට විත් වෙනදා මෙන් වැල්ල පුරා දුවන කුඩා කක්කුට්ටන් පවා පෙනෙන්නට නැත. ඇත්තේ සේදෙමින්, නැවත සේදෙමින් මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙස්ගන්නා වැලිතලය ම පමණි. ඉඳහිට කුඩා කක්කුටු ගුලකින් හිස එළියට දමන කුඩා කක්කුටු පැටියකු ඒ ක්ෂණයෙන් නැවත ගුල ඇතුළේ...
2019-06-01 00:00:00
Subscribe to කලාව