කලාව | සත්මඬල

කලාව

ඕනෑම පලතුරක් කෑමෙන් අනතුරුව ඒවායේ ඇට ඈත කෙළවරට වන්නට ඇති තේ යායත් මිදුලත් අතර ඇති කොටසට විසි කිරීමේ පුරුද්දක් කුඩා සන්දියේ මට තිබිණි. උදෑසන නින්දෙන් ඇහැරුණු විගස ඒ බීජ විසි කළ තැනට ගොස් මම ඒවායේ වෙනසක් වී ඇත්දැයි බලන්නෙමි. සමහර බීජ මාස ගණනක් තිස්සේ කිසිදු හැලහොල්මනකින් තොරව තිබී වැහි රැල්ලක් වැටුණු විගස කුඩා අංකුරයක් ව පොළොවෙන් උඩට ඉස්සෙයි. කොතරම් වාරයක් දුටුව ද දකින හැම...
2018-10-01 00:00:00
Subscribe to කලාව