කලාව | සත්මඬල

කලාව

ප්‍රේමකුමාරයන්ගේ සියලු ඉඟිනළුවල ගීත වාදිත, පවත්නා මොනයම් හෝ මූලාශ්‍රයවලින් එක්රැස් කර දක්ෂ ගායක ගායිකාවන්, වාදකයන් ලවා ගායනය, වාදනය කරවා කලාකෘති සංරක්ෂණාගාරයක, සංස්කෘතික උරුමයක් සේ සංරක්ෂණය වීමට සැලස්වීම අතිශයින් කාලෝචිත පියවරක් සේ දකිමි.තම නි‍වසේ කාර්යාලයේ ඉදිරි බිත්තියේ වර්ණවත් අකුරු මාලාවකින් ‘සත්‍යම් ශිවම් සුන්දරම්‘ යන්න සටහන් කරගෙන, ඊට අනුගාමී ව ජීවිතය ගෙවන ප්‍...
2018-06-01 00:00:00
Subscribe to කලාව