අසිරු වේදිත කරුණාරත්න | සත්මඬල

අසිරු වේදිත කරුණාරත්න

සංඥා මඟින් අදහස් දැක්වීම සොබා දහමෙන් මිනිසාට ලැබුණු දායාදයකි. මේ නිසා භාෂා, සංස්කෘතික, දේශසීමා භේදයකින් තොරව මිනිසාගේ මූලික අවශ්‍යතා අදටත් සංඥා මඟින් සන්නිවේදනය කළ හැකිය. තමා නොදන්නා භාෂාවක් භාවිත කරන මිනිසුන් අතරදී පවා කුසගින්න, පිපාසය, නිදිමත, කැමැත්ත, අකමැත්ත වැනි මූලික හැඟීම් ශරීරයේ අංග භාවිත කරමින් ඉතා පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළ හැකි වේ.මිනිසා විසින් තමා ජීවත් වන පරිසරය...
2019-07-01 00:00:00
Subscribe to අසිරු වේදිත කරුණාරත්න