ඇතාකඩ ධම්මධජ හිමි | සත්මඬල

ඇතාකඩ ධම්මධජ හිමි

බුදුන් වහන්සේ අපේක්‍ෂා කළේ තම ශ්‍රාවක පිරිස හික්මීමක් ඇති, ධර්මය පිළිබඳ උගත්, ස්වවාද ස්ථාපනය කොට පරවාද මථනය කිරීමේ හැකියාවෙන් යුත් පිරිසක් විය යුතු බව ය.මෙය ශ්‍රී ලාංකේය සමාජයේ විශාල බෞද්ධාගමික ප්‍රබෝධයක් දැකිය හැකි යුගයකි. මෙසේ ජනතාව අතරට දහම රැගෙන යෑමේදී ජනසන්නිවේදන මාධ්‍යයන්ගෙන් ඇති කළ බලපෑම ඉතා විශාල ය. ධර්මය ප්‍රචාරය වීම යහපත් දෙයක් වුවද එය සිදු වන ආකාර පිළිබඳව ද...
2019-03-01 00:00:00
Subscribe to ඇතාකඩ ධම්මධජ හිමි