කථිකාචාර්ය ගිවන්ත අර්ථසාද් | සත්මඬල

කථිකාචාර්ය ගිවන්ත අර්ථසාද්

අක්මුල් නැති සන්නිවේදනයේ වපසරිය කොතෙක් පමණ දැයි ගණන් බැලීම අසීරු ය. එය අගණිත ය; අපරිමිත ය; එතරමට ම පුළුල් ය; දිගක් - පළලක් හෝ උසක් - ගැඹුරක් හෝ දැකීමට නොහැකිය. ආරම්භයේ පටන් ම විශ්වය ප්‍රසාරණය වෙමින් පවතින බව, විද්‍යාඥ මතයයි. සන්නිවේදනය ද ඒ මතයට සමගාමී ය.සන්නිවේදනය සහ මාධ්‍ය අධ්‍යයනය යන මාතෘකාව, අද්‍යතනයේ ඉස්මතු වන තැනක් නැති තරම් ය. විවිධ සන්නිවේදන ක්‍රියාදාම අතර මුද්‍රණ...
2019-07-01 00:00:00
Subscribe to කථිකාචාර්ය ගිවන්ත අර්ථසාද්