කරුණා පෙරේරා | සත්මඬල

කරුණා පෙරේරා

ගමන ආරම්භයේදී වගේමයි මඟ දිගටම බස් එකට නඟින සෙනඟ බොහොමයි. මේ දවස උදෑසනින් ආරම්භ කරන්නෝ ය. දරුවකු වඩාගෙන බසයට ගොඩ වූ පියා අසුනක් සොයමින් වටපිට බලයි. නිදි නැති මම ඔබ දෙස බැලුවෙමි. ඔබ ද නිදි නැත. මා ඔබ දෙස බලනු දුටු ඔබ, වහා ඉවත බලාගත්තේ ය. ඒ ඉවත බැල්මේ ඔබ රැඳ වූ කතාන්දරය මිහිරි නැත. මම දැනගතිමි. ඔබ මගේ සිත කියවූ බව. මගේ සිත කීවේ ඔබ අසුනෙන් නැඟිට පියාටත්, දරුවාටත් ඔබේ ඉඩ දේ...
2020-06-01 00:00:00
Subscribe to කරුණා පෙරේරා