කැත්ලීන් ජයවර්ධන | සත්මඬල

කැත්ලීන් ජයවර්ධන

‘නවකතාව යනු ජීවිත විවරණයකි’ එවැනි (බොහෝ විට) පට්ට ගසා ඇති නිර්වචන කෙසේ වෙතත් සැබෑ නිර්මාණකරුවකුගේ නිර්මාණයක් කියවාගෙන යන පාඨකයා එහි නවතාවක් මෙන්ම ඊට ආවේණික සමකාලීන ස්වාභාවිකත්වයක් ද ග්‍රහණය කර ගනී. කවර රටක්, කුමන මහාද්වීපයක් නියෝජනය කළ ද මිනිසාගේ ස්වාභාවික කලවම් වීම් පිළිබඳ සංඥා එබිකම් පාන්නේ ඒවායේ චරිතයන්ගෙනි.නූතනවාදී නවකතාකරුවකු ලෙස විචාරකයන්ගේ පිළිගැනීමට ලක්ව සිටින...
2018-06-01 00:00:00
Subscribe to කැත්ලීන් ජයවර්ධන