කැත්ලීන් ජයවර්ධන | සත්මඬල

කැත්ලීන් ජයවර්ධන

මඳ දැනුමක්, පෑනක්, කොළ ගොඩක් තිබූ පමණින් ලේඛකයකු වීමට සිතීම නපුරු ය ‘නවෝත්පන්න’ යනුවෙන් අදහස් වන්නේ ‘අලුත උපන්’, ‘අලුත හටගත්’ යන්න ය. නවෝත්පාදන යැයි අප කියන්නේ අලුත් නිෂ්පාදනවලට ය. නවෝත්පාදකයන් යනු ඒ අලුත් නිෂ්පාදන හඳුන්වා දෙන්නන් ය. ලෝකයේ හතරදිග්භාගයෙන් ම නව නිපැයුම්, නව තාක්ෂණය බිහිවෙමින් පවතී. ශබ්දකෝෂවලට තව තවත් අලුත් වචන එකතුවෙමින් තිබේ. නව නිෂ්පාදන වැඩි වන තරමට භාෂාව...
2018-08-02 00:00:00
Subscribe to කැත්ලීන් ජයවර්ධන