චාල්ස් දයානන්ද | සත්මඬල

චාල්ස් දයානන්ද

ක්ලොඩ් මොනේ ඉතා සියුම් ලෙස ස්වභාව ධර්මයේ හා ආලෝකයේ නිරන්තර වෙනස් වීම් අධ්‍යයනය කරන්නට විය. ඔහු තම චිත්‍ර නිර්මාණයේදී දුටු වැදගත් දෙය නම් ස්වාභාවික ද්‍රව්‍ය මත වැටෙන ආලෝකය මොහොතින් මොහොත වෙනස් වන බවයි. අලුයම අඳින චිත්‍රයක් හැන්දෑවේ අඳින චිත්‍රයත් අතර ‍විශාල වෙනසක් පවතින බව ද ඔහු දුටුවේය.ක්‍රි.ව. 15 – 16 සියවස්වල යුරෝපය පුරා ආධිපත්‍යය දැරූ පුබුදු යුගයේ මයිකල් ආන්ජිලෝ,...
2019-09-01 00:00:00
Subscribe to චාල්ස් දයානන්ද