රංජිත් ගුණරත්න | සත්මඬල

රංජිත් ගුණරත්න

ඩයස්පෝරාව යන වචනය, එහි සැබෑ අරුත නොදැන හෝ සඟවා විවිධ පටු අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම උදෙසා එයට වැරැදි අර්ථකථන ලබාදීම නිසා, ලාංකේය ජන සමාජයේ භීතියක් ඇති කරන වචනයක් බවට පත්ව තිබේ. මේ අනුව නිතර ම පාහේ කොටි ඩයස්පෝරාව යන පාඨය විවිධ පුද්ගලයන් විසින් භාවිත කරන බව දැකිය හැකිය. එහෙත් කොටි ඩයස්පෝරාවක් ඇත්නම් අල්කයිදා ඩයස්පෝරාවක් තිබිය යුතුවාක් මෙන් ම තලේබාන් ඩයස්පෝරාවක් ගැන ද කතා කළ...
2018-05-01 00:00:00
Subscribe to රංජිත් ගුණරත්න