සිරිසමන් විජේතුංග | සත්මඬල

සිරිසමන් විජේතුංග

එක්තරා කැණීම් බිමක පිකැසයකින් (පිකැස් යනු කැණීම් කටයුතු සඳහා භාවිත කරන කුඩා උපකරණයකි) පුරාවිද්‍යා සේවකයෙක් කැණීමක් කරමින් සිටියේ ය. ඒ කැණීමේදී මැටි භාජනයක් මතු වෙමින් තිබිණි. මැටි භාජනයේ උඩු කොටස පිකැසය වැදීම නිසා පුරාවිද්‍යා සේවකයා අතින් මඳක් පලුදු වූයේ ය. ඒ සමඟම ඔහු අපේක්ෂා නොකළ පුද්ගලයකු ඒ දෙසට පැමිණෙන බව ද දුටුවේය. එසේ පැමිණෙමින් සිටියේ පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස්වරයා වූ...
2019-02-01 00:00:00
Subscribe to සිරිසමන් විජේතුංග