සිනමාව | සත්මඬල

සිනමාව

සිනමාව හා තාරුණ්‍යය අතර පවත්නා සබඳතාව දෘඪතර ය. එය සිනමා ඉතිහාසය පුරාම ප්‍රබලාකාරයෙන් දැකිය හැක්කකි. ලාංකේය සිනමාව ද නිසැක වශයෙන් ම එහි පිළිබිඹුවක් වේ. දෙයාකාරයකින් සිනමාව හා තාරුණ්‍යය අතර පවත්නා සබඳතාව විද්‍යමාන වන වග පැහැදිලි ය. පළමුකොටම සිනමාව සමඟ වැඩිපුරම බැ‍ඳෙන්නේ තරුණ ප්‍රජාවයි. එනම් සිනමා ප්‍රේක්ෂක ප්‍රජාවේ තරුණ සහභාගිත්වය අතිමහත් ය යන්නයි. සිනමාව, තරුණයන්ගේ ප්‍...
2019-02-01 00:00:00
Subscribe to සිනමාව