සිනමාව | සත්මඬල

සිනමාව

කාව්‍යමය බස පමණක් නොව ව්‍යවහාරෝචිත බස වුව ද සියුම් විග්‍රහයකට ලක් කරන විචාරකයා සාහිත්‍ය පිළිබඳ අපූරු අවබෝධයක් ඇත්තකු වීම අත්‍යවශ්‍යයි. අරුත් රසින් පිරිපුන් වග වාසගම් හඳුනාගත හැක්කේත්, එවැනි බසක ඖචි‍ත්‍යය විග්‍රහ කළ හැක්කේත් සාහිත්‍යය පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇත්තකුට පමණි.1967 සාහිත්‍ය දින උත්සවය වෙනුවෙන් ‘නාට්‍ය විවේචනය’ මැයෙන් පැවැත් වූ දේශනයනාට්‍ය විවේචනය පොදුවේ කලාව පිළිබඳ...
2018-06-01 00:00:00
Subscribe to සිනමාව