සිනමාව | සත්මඬල

සිනමාව

සිනමාවේ අයිතිය හා ‍පරිපාලනය හිමි කාට දැයි යන පැනයට ලැබෙන පිළිතුරු පැහැදිලි ය. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ සුලබ පිළිතුරු ද්විත්වයකි. පළමු පිළිතුර වැඩිහිටියන්a ය යන්නයි. දෙවැනි පිළිතුර පුරුෂයන් ය යන්නයි.ලොව පුරා දැකිය හැක්කේ වැඩිහිටියන්ගේ සහභාගිත්වය ඉලක්ක කරගත් සිනමාපට ය. වැඩිහිටි සිතුම් පැතුම් හා චර්යා ද, වැඩිහිටි චරිත ද, වැඩිහිටියන්ට ම ආවේණික පෙළ ගැසීම් ද මේවායේ නිරූපිතව තිබේ....
2019-06-01 00:00:00
Subscribe to සිනමාව