සිනමාව | සත්මඬල

සිනමාව

ස්පිල්බර්ග්ගේ නිර්මාණයක් වන “සින්ඩලර් ස්ලිස්ට්” සිනමා කෘතියට පාදක වන්නේ දෙවැනි ලෝක යුද සමයේදී ජර්මානු නාසි හමුදාව ගෙන යන අසරණ සිරකරුවන්ට හදපත්ලෙන් උපකාර කරන තරුණ දයාර්ද්‍ර හදැති උතුම් මිනිසකුගේ භූමිකාවයි.බටහිර සිනමා නිර්මාණකරුවන් වැඩිදෙනකු ආසක්ත වන්නේ ප්‍රවේගකාරී නිර්මාණ බිහිකිරීමටයි. බටහිර ජනජීවිතය ප්‍රවේගකාරිත්වය හා බැඳී පවතී. එහෙත් ප්‍රවේගකාරී නිර්මාණවල ද බෞද්ධ දෘෂ්ටිය...
2018-10-01 00:00:00
Subscribe to සිනමාව