සිනමාව | සත්මඬල

සිනමාව

සංගීතය තරම් මිනිසාගේ අධ්‍යාත්මය සුවපත් කිරීමට හැකි ඔසුවක් තවත් නැති තරම් ය. භාවනාවක් කරගත හැකි සංගීතය බොහෝ දුක්ඛ දෝමනස්සයන් පලවා හරින්නටත් සුඛදායි චිර කල්පනයක් ඇති කරන්නටත් පොහොනා ගුණයෙන් යුතුවෙයි. එහෙත් ඒ සංගීතය වර්තමානයේදී හුදු සින්දු සංගීතයක් පමණක් බවට පත්වෙමින් පවතියි. ඒ නිසා වත්මන් මාධ්‍යය මඟින් මිනිසුන්ට සින්දු අස්සවන්නට පොලඹවමින් සිටී. එහිදී සංගීතය යනු ගේයපද අතරට...
2018-12-01 00:00:00
Subscribe to සිනමාව