සංස්කෘතිය | සත්මඬල

සංස්කෘතිය

2013 වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් මාසයේ දී ගල්ගුහා ගවේෂණ කණ්ඩායමක සාමාජිකයන් වන රික් හන්ටර් සහ ස්ටීවන් ටකර් යන දෙදෙනා දකුණු අප්‍රිකාවේ ‘නැඟෙන තාරුකා ගුහා සංකීර්ණයේ’ (Rising star cave complex) අඳුරු මුල්ලක් ගවේෂණය කළහ. ගුහාවට ඇතුළු වීමට මත්තෙන් රික් හන්ටර් තම මුහුණු පොත් ගිණුමේ මෙවන් සටහනක් තැබුවේ ය.“අද 13 වන සිකුරාදා දිනය ගැන සුබදායක බලාපෙරොත්තුවක් ඇත. විනෝද වීමට නියම කාලයකි....
2018-06-01 00:00:00
Subscribe to සංස්කෘතිය