සංස්කෘතිය | සත්මඬල

සංස්කෘතිය

අනූපම ප්‍රතිභාවකට උරුමකම් කී සිංහල ගේය පදමාලා සාහිත්‍යයෙහි සීයා හැටියට විරුදාවලී ලත් ශ්‍රී චන්ද්‍රරත්න මානවසිංහයන් නිවැරදි මඟට ගත් මෙකී සාහිත්‍යයෙහි පියා ලෙස නාම ගන්වා ඇති මහගමසේකරයන් හැදූ වැඩූ, සිංහල ගීත සාහිත්‍යය බොහෝ කාර්යභාරවලට යොදාගත හැක්කක් බව සුනිල් ආරියරත්න ප්‍රමුඛ නූතන ගේය පදමාලාකරුවෝ ධ්වනිත කළෝ ය. ආචාර්ය ගුණදාස අමරසේකර ඇතුළු කිහිපදෙනකු අවඥා සහගත චිත්තයෙන් බැහැර...
2019-04-01 00:00:00
Subscribe to සංස්කෘතිය