සංස්කෘතිය | සත්මඬල

සංස්කෘතිය

මීට පනස් වසරකට පමණ පෙර දිගාමඬුලු බින්තැන්නේ ඈත එපිට පිහිටි කුරුඳුවින්න නමැති කැලෑ ගම්මානයේ පාසලට පත්වීමක් ලැබ මහඔයට පැමිණි මම දැඩි හිරු රැස විසින් වියළනු ලැබූ දුහුවිලි මුසු සුළඟින් පිරි අහස්ගැබ හා අවට පරිසරය දැකීමෙන් විමතියටත්, විස්සෝපයටත් පත් වූවෙමි.බැලූ තෙක් මානයේ දිස් වන රූස්ස ගස්වැල් පවා අව් ගින්නට අසු වී හේබාව ගොස් ය. අව්ගින්න අවුරුවාලමින් නැඟී සිටීමට වෙර ගත්...
2019-02-01 00:00:00
Subscribe to සංස්කෘතිය