සංස්කෘතිය | සත්මඬල

සංස්කෘතිය

අප අපේ දරුවන්ට උගැන් වූ දේ ඔබ ඔබේ දරුවන්ට උගන්වන්නෙහි ද? එනම්, මිහිකත අපේ මාතාව බව ද මිහිකතට මුහුණපෑමට වන සියල්ල භූමියේ සෑම දරුවකුට ම මුහුණපෑමට සිදුවන බව ද උගන්වන්නෙහි ද?වොෂින්ටනයේ ජනාධිපතිවරයා ‍අපේ භූමිය මිලට ගැනීමට කැමැත්ත පළකර පණිවුඩයක් එවා තිබේ. එහෙත් අහස මිලට ගන්නේ හෝ විකුණන්නේ හෝ කෙසේද? අපේ භූමිය ගැන කවර කතා ද? ඒ අදහස අපට නුහුරු ය. වාතයේ නැවුම් බව හා ජලයේ දිලිසුම...
2018-08-02 00:00:00
Subscribe to සංස්කෘතිය