සංස්කෘතිය | සත්මඬල

සංස්කෘතිය

ආදිවාසී මානවයාගේ ගල් ගුහා බිත්ති පෘෂ්ඨය බොහෝ විට අලංකරණය වූයේ සිතුවම්කරණයෙන් සහ උත්කිරණ නිර්මාණයන්ගෙනි.ජාතියක් වශයෙන් කිසියම් ජන කොට්ඨාසයක් ගැන සලකා බලනවිට ඔවුන්ගේ සිතුම් - පැතුම් හා ක්‍රියාවන්ගේ සියුම් වූ ලක්ෂණ ඔවුන්ගේ ම සංස්කෘතිකාංගයන්ගෙන් පැහැදිලිව හඳුනා ගත හැකි වේ. කලාව මිනිස් සිරුරට සම්බන්ධ වී පවත්නා බවත්, අපේ ප්‍රජා උරුමයෙහි කොටසක් බවත් අර්වින් ඕ. ක්‍රිස්ටෙන්සන්ගේ “...
2018-09-01 00:00:00
Subscribe to සංස්කෘතිය