ජනමාධ්‍ය | සත්මඬල

ජනමාධ්‍ය

කටහඬ කියන්නේ හොඳට නරකට දෙකට ම ඇති දෙයකි. ඒ නිසා විවිධ විෂයයන්වලට අදාළ ව කටහඬ හඳුනාගෙන හැසිරවීම නිවැරදි ව කළොත් ජීවිතය හා ක්ෂේත්‍රය ජය ගැනීමට එය ම හේතුවකි.හඬ කැවීම් ශිල්පය හෙවත් කලාව ‘හඬ රංග කලාව’ ලෙස ද, ටෙලිවිෂන් මාධ්‍යයේදී’ ‘ටෙලි හඬ රංග කලාව’ ලෙස ද හැඳින්විය හැකිය. මෙය ලෝ පතළ ක්‍රියාදාමයකි. කලාත්මක ශිල්පයකි. ටෙලි හඬ රංග කලාව අන්තර් සංස්කෘතික නිමැවුමකි. ඒ ඒ රටවල සංස්කෘති...
2018-08-01 00:00:00
Subscribe to ජනමාධ්‍ය