ජනමාධ්‍ය | සත්මඬල

ජනමාධ්‍ය

මෙරට වැවෙන ලොකු, කුඩා ශාක පිළිබඳ පුළුල් ජනශ්‍රැතියක් ඒ ප්‍රදේශවල ප්‍රචලිතව ඇති ආකාරය විද්‍යමාන වේ. මේ ජනශ්‍රැතිය හා බද්ධ වූ පලතුරු විෂයය කර ගත් ජන කාව්‍ය නිර්මාණ පමණක් වුව සැලකිය යුතු විවිධත්වයක් උසුලයි.  ශ්‍රී ලංකාවේ ඒ ඒ ප්‍රදේශවල පලතුරු වර්ග ගණනාවක් වැවේ. වනාන්තරගතව ඉබේ වැවෙන පලතුරු වර්ග ද, ගෙවතුවල වගා කර ගනු ලබන පලතුරු විශේෂ ද රාශියකි. ඇතැම්මු වනාන්තරගත...
2019-03-01 00:00:00
Subscribe to ජනමාධ්‍ය