ජනමාධ්‍ය | සත්මඬල

ජනමාධ්‍ය

“ලේඛස්‍ය යද්රූපම් චිත්‍රෙභවති තද් රූපම්” ලේඛකයා හට යම් රූපයක් තිබේ නම්, ඒ රූපය චිත්‍රයෙහි වෙයි.”“ධර්මසේන ස්ථවිරයන් පිටිසර ඉපිද පිටිසරයන් අතර ඇති දැඩි වූවකු පමණක් නොව, ඔවුන් අගය කළ, ඔවුන්ට ඇලුම් කළ, ඔවුන්ගේ ව්‍යවහාරයෙන් පෝෂණය ලත් කවිත්වය ඇත්තකු වූහයි මම සිතමි.”(සද්ධර්ම රත්නාවලියෙහි ගැමියෝ විචාර ලිපි - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ අටවන මුද්‍රණය 1992)මෙය අපගේ කතාබහට අත්‍යන්තයෙන්...
2019-01-01 00:00:00
Subscribe to ජනමාධ්‍ය