ජනමාධ්‍ය | සත්මඬල

ජනමාධ්‍ය

ශ්‍රේෂ්ඨ ලේඛක මැක්සිම් ගෝර්කි තරම් කියැවීමේ ඇබ්බැහි වූවකු හා පොත් අරබයා කෘතවේදී වූවකු සාහිත ලෝකය තුළ තවත් නම් සොයා ගැනීම දුෂ්කර විය හැකිය.“මා තුළ ඇති යහපත් හැම දෙයකටම මම පොත්වලට ණයගැති වෙමි. මනුෂ්‍යයන්ට වඩා කලාව ත්‍යාගවන්ත බව මම මගේ තරුණ කාලයේදීම පසක් කළෙමි. මගේ අතට පොතක් පත් වූ විට ජීවමාන දෙයක්, ආශ්චර්යවත් දෙයක්, මා අමතා කතා කළ හැකි දෙයක්, මගේ අතට, මගේ ජීවිතයට ඇතුළු...
2019-08-01 00:00:00
Subscribe to ජනමාධ්‍ය