සාහිත්‍යය | සත්මඬල

සාහිත්‍යය

ගැහැනු ද මනුෂ්‍යයන් වන බැවින් ලේඛිකාවන් ද මනුෂ්‍යයෝ ය. ඔවුන් ලියා තබන්නේ ලිංගභේදය නිසා ලියා තැබිය යුතු දේ නොව මනුෂ්‍යයන් වන බැවින් ලියා තැබිය යුතු දේ ය.ලේඛන කලාවෙහි ස්ත්‍රි පුරුෂ භාවය කවරාකාර බලපෑමක් ඇති කරන්නේ ද යන්න පිළිබඳ බොහෝ කතිකාවත් ඇත ද ලේඛන කලාවට ස්ත්‍රි පුරුෂ භේදයක් තිබෙන්නේ ද හෝ තිබිය යුතු ද යන්න සාකච්ඡාවට බඳුන් විය යුතු යැයි සිතමි.වසර හාරදහස් තුන්සිය ගණනකට පෙර...
2018-09-01 00:00:00
Subscribe to සාහිත්‍යය