සාහිත්‍යය | සත්මඬල

සාහිත්‍යය

සන්නිවේදන පහසුව, අනාගතය දැකීම්, ප්‍රමාණාත්මක වටහා ගැනීම් සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ මිනිස් ඥානය යි. ඒ ඥානය සමාජයකින් සමාජයකට නැතහොත් භාෂා ඥානයට අනුව වෙනස් වෙයි. එහෙයින් ම පොතක් ලිවීමට ලේඛකයාට දැඩි පරිශ්‍රමයක් දැරීමට සිදු වෙයි.පුද්ගලයකු සතු ශක්‍යතාව නිපුණත්වය හා ලැබූ අද්දැකීම උචිතානුචිත ව භාවිත කිරීම කලා හැකියාව යි. සිත වූ කල්හි අනේක විධ අරමුණු බඳවන්නකි. එබඳු සිතක බැඳි ආශ්චර්යය...
2019-03-01 00:00:00
Subscribe to සාහිත්‍යය