සාහිත්‍යය | සත්මඬල

සාහිත්‍යය

නිරුක්ති විද්‍යානුකූලව ‘විචාරය’ යන සිංහල පදයට ඉංග්‍රීසියෙන් යොදන Criticism යන පදය බිඳී ආවේ ග්‍රීක භාෂාවේ Judgement යන්නට සමාන පදයෙනියි විශ්වාසයක් පවතියි. එහෙයින් ‘විචාරය’ යනු විනිශ්චය පිළිබඳ කාර්යයයි. එසේ ගත් කල ‘සාහිත්‍ය විචාරය’ යනු සාහිත්‍ය කෘතියක් හෝ කෘති විනිශ්චය පිළිබඳ කාර්යාවලියයි. ‘විචාරය’ යන පදයට කළ අර්ථකථන විමසා බලන විද්‍යාර්ථියකුට විචාර සිද්ධාන්තයන්ගේ අර්බුදකාරී...
2019-08-01 00:00:00
Subscribe to සාහිත්‍යය