සාහිත්‍යය | සත්මඬල

සාහිත්‍යය

සාර්ථක පරිවර්තකයකු අතින් සිද්ධ විය යුත්තේ මූල කතුවරයාට සපුරා ම සාධාරණයක් ඉෂ්ට වන සේ මෙන්ම ඉලක්ක පාඨකයාට අමුත්තක් නොදැනෙන සේ පරිවර්තනය කිරීම යි. සාහිත්‍ය තරගාවලිවලදී දුර්වලතාව ප්‍රකට වන්නේ මෙවැනි අවස්ථාවලදී ය.සැබැවින් ම පරිවර්තනයක් යනු ස්වතන්ත්‍ර නිර්මාණයක් කරනවාට වඩා ඉතාමත් බැරෑරුම් වූ කර්තව්‍යයක් බව එකහෙළා ම පිළිගත යුතුය. මන්ද ස්වතන්ත්‍ර නිර්මාණයකදී නිර්මාණකරුවාට අවැසි...
2018-06-01 00:00:00
Subscribe to සාහිත්‍යය