නව ප්‍රවණතා | සත්මඬල

නව ප්‍රවණතා

භෞතික ලෝකයේ මෙන් නොව සයිබර් අවකාශය මිනිසාගේ නිර්මාණයකි. භෞතික ලෝකයට සීමා තිබුණ ද සයිබර් අවකාශයට සීමා නැත. විද්‍යාවේ හා තාක්ෂණයේ ප්‍රගතිය සමඟ භෞතික ලෝකය කුඩා වී සයිබර් අකාශය ව්‍යාප්ත වී ඇත.21 වන සියවසේ ඩිජිටල් තාක්ෂණ යුගයේ කාන්තාවන්ට එරෙහි වූ අලුත්ම තර්ජනය “සයිබර් අපරාධ” යි. කාන්තාවන්ට සහ දරුවන්ට එරෙහි ව ඩිජිටල් මාධ්‍ය උපයෝගී කොට ගෙන සිදු කරන අපරාධයන් විවිධ ස්වරූපයක් ගන්නා...
2019-01-01 00:00:00
Subscribe to නව ප්‍රවණතා