නව ප්‍රවණතා | සත්මඬල

නව ප්‍රවණතා

පොත් කවර සැලැස්ම දැන් වෙන ම කලාවක් බවට පරිවර්තනය වෙමින් පවතී. පොත් ප්‍රකා‍ශකයෝ ඒ සඳහා වෙන ම මුදල් ‍ආයෝජනය කරති. හොඳ කවර නිර්මාණයෙහි ලා නම් දිනා ගත් චිත්‍ර ශිල්පීහු දැන් සිටිති. ඔවුහු කලා කෘතියක් නිර්මාණය කරන්නා සේ සැලකිල්ලෙන් වර්ණ සංයෝග කරමින් කවර නිපදවති.සිංහල නවකතාකරුවාගේ ගමන මෙරටින් අවසන් විය යුතු නොවේ. අපේ හොඳ කෘති ප්‍රවීණ පරිවර්තකයන් විසින් ඉංග්‍රීසියට නංවනු ලබන්නේ...
2018-11-01 00:00:00
Subscribe to නව ප්‍රවණතා