නව ප්‍රවණතා | සත්මඬල

නව ප්‍රවණතා

මේ ‘සත්මඬල’ ඔබතට පත් වන්නේ සමුත්කර්ෂණ මුද්‍රණ (Sublimation Printing)  ශිල්පයෙනිග ඒ බැවින්ල අපගේ සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යයන චාරිකාවේල මුද්‍රණද්වාරයට අප දැන් සපැමිණ සිටින්නෙමු.සිය අහර කිස උදෙසා දඩයමේ ගිය ආදි මානවයාල ඉන් සෑහීල තම කුස පුරවා ගෙන රාත්‍රියේ තම නවාතැන වූ ගල් ලෙනෙ හි ඈඳි ගත් කලල දැල්වෙන ගිනි මැළයේ ආලෝකය විසින් ලෙන් බිතු මත පතිත කරවනු ලබන අනෙකුන්ගේ ඡායාවන්හි...
2019-08-01 00:00:00
Subscribe to නව ප්‍රවණතා